В системі програмування Visual Basic оператори в тілі процедури виконуються послідовно один за одним. Для зміни послідовності виконання операторів використовуються оператори управління. До них відносяться умовні оператори та оператори циклу.

Умовний оператор If…Then…Else

 

branch3

Умовний оператор використовується для подання розгалуженого обчислювального процесу у коді програми мовою Visual Basic. Умовний оператор If…Then…Else має дві структури: лінійну та блочну.

Синтаксис лінійної структури умовного оператора:

If <логічний вираз> Then <оператори1> [ Else <оператори2>]

Дія: обчислюється значення логічного виразу, результатом якого може бути одне з двох значень (істина) або (хибність). Логічний вираз складається з операндів логічного типу, між якими містяться знаки логічних операцій і може мати одне з двох значень: True (Істина) або False (Хибність);

оператори 1 виконуються при значенні логічного виразу "істина";

оператори 2 виконуються при значенні логічного виразу "хибність".

Зауваження! 1. Оператором 2 знов може бути умовний оператор. 2. Вираз у квадратних дужках [ ] може бути відсутній.

Блочна форма оператора If…Then…Else

Синтаксис блочної форми умовного оператора:

If< логічний вираз 1> Then

оператори 1

[Else if <логічний вираз2> Then

оператори 2]

[Еlse

оператори n]

End If

Оператори 1 – це довільна кількість операторів, що виконуються при умові:

Логічний вираз 1 є "істина";

Логічний вираз 2 повертає ненульове значення (істина) або нуль(хибність)

Оператори 2 – це довільна кількість операторів, що виконуються при умові:

Логічний вираз 2 є "істина";

Оператори n – це довільна кількість операторів, що виконуються при інших умовах.

Приклад. Підрахуємо податок залежно від зарплати.  

branch

Private Sub Command1_Click()

Dim z, n As Integer

z = Val(Text1.Text)

If z <= 2000 Then

n = z * 0.15

ElseIf z >= 2000 And z <= 5000 Then

n = z * 0.2

Else

n = z * 0.28

End If

Label3.Caption = Str(n)

End Sub

 

branch2

 Дякую за увагу. Зустрінемось на слідуючизх заняттях. З Вами був Super User.